Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden en Condities

Deze Voorwaarden bepalen uw toegang tot, gebruik van alle inhoud, Producten en Diensten beschikbaar op website (de ”Dienst”) beheerd door (”ons”, ”wij”, of ”onze”).

Uw toegang tot onze diensten zijn onderworpen aan uw aanvaarding, zonder wijziging, van alle bepalingen en voorwaarden hierin opgenomen en alle andere operationele regels en beleid gepubliceerd en die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd door ons.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van onze diensten. Door toegang tot of gebruik van enig deel van onze Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet instemt met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze Diensten.

Intellectueel Eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Ons of van derden over van Ons naar u, en alle rechten, aanspraken en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij Ons en haar licentiegevers.

Diensten van derden

Bij het gebruik van de Diensten kunt u gebruikmaken van diensten, producten, software, embeds of applicaties van derden die zijn ontwikkeld door een derde partij (”Diensten van derden”).

Indien u gebruik maakt van Diensten van Derden, begrijpt u dat:

Elk gebruik van een Derde Dienst is op eigen risico, en Wij zullen niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor websites of Diensten van Derden.
U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.
Accounts

Waar het gebruik van een deel van onze Diensten een account vereist, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van volledige en nauwkeurige informatie wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountinformatie en voor het beveiligen van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service. U zult uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wanneer u zich bewust wordt van enige andere inbreuk op de beveiliging.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Indien u de Overeenkomst of uw account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die door hun aard de beëindiging zouden moeten overleven, zullen de beëindiging overleven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd ”AS IS.” en ”AS AVAILABLE” basis. en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch , noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten foutvrij zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat het downloaden van, of op andere wijze verkrijgen van inhoud of diensten via, onze Services naar eigen goeddunken en op eigen risico gebeurt.

Jurisdictie en toepasselijk recht

Behoudens voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, zijn de Overeenkomst en elke toegang tot of elk gebruik van onze Services onderworpen aan de wetgeving van .

De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en de toegang tot of het gebruik van onze Services is de staats- en federale rechtbank in .

Wijzigingen

behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen.

Indien wij wijzigingen aanbrengen die van wezenlijk belang zijn, zullen wij u dit laten weten door middel van een bericht op onze website, of door u een e-mail of ander bericht te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. In de kennisgeving zal een redelijke termijn worden aangegeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht zullen worden.

Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, dan moet u stoppen met het gebruik van onze Services binnen de aangewezen kennisgevingstermijn, of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Services zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.